Danh bạ liên hệ

Ngày đăng: 24/06/2011 14:38:2

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

GS.TS Nguyễn Văn Nam

Hiệu Trưởng - Bí thư Đảng uỷ

04.36280280 /6139

GS.TS Nguyễn Đình Phan Chủ Tịch Hội Đồng Trường 04.36280280 /6238

GS.TS Phan Công Nghĩa

Phó Hiệu Trưởng

04.36280280 /6599

PGS.TS Trần Thọ Đạt

Phó Hiệu Trưởng

04.36280280 /5696

GS.TS Phạm Quang Trung

Phó Hiệu Trưởng

04.36280280 /6229