Lịch công tác tuần 23 năm 2011 (Từ ngày 30/5/2011 đến ngày 05/6/2011)

Ngày đăng: 08/06/2011 9:59:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM 2011

Từ ngày 30/5 đến ngày 05/6/2011

           Ban Giám hiệu trực: GS.TS. Phạm Quang Trung

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ hai  30 - 5

08h00

Ban Giám hiệu làm việc với lãnh đạo Khoa Đại học Tại chức.

Đ/c Nam (Hiệu trưởng), đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hiển (P.TCCB), Hà (P.TH), đại diện lãnh đạo P.TC-KT, ban lãnh đạo Khoa Đại học Tại chức.

GS.TS Nguyễn Văn Nam

Phòng họp N9

K.ĐHTC chuẩn bị nội dung

08h00

Thường trực Tổ công tác về giao kế hoạch và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các Viện, Trung tâm làm việc với Tạp chí KT&PT.

Đ/c Nghĩa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Cường, Hội (Tạp chí KT&PT), các đ/c Ủy viên thường trực Tổ công tác.

GS.TS. Phan Công Nghĩa

Phòng họp G2N7

Tổ công tác chuẩn bị nội dung

09h30

Họp về huy động kinh phí để xây dựng Đài kỷ niệm lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Liên (CTCĐ), Hảo (P.TC-KT), Việt (HCCB), Hà (ĐTN), Cường (V.ĐTSĐH), Mai (V.CSC&QL), Hoa (V.ĐTQT), Thân (K.TM&KTQT), V.Hoa (V.QTKD), C.Hoa (K.QTKD),

GS.TS. Phạm Quang Trung

Phòng họp N9

HCCB chuẩn bị nội dung

09h30

Thường trực Tổ công tác về giao kế hoạch và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các Viện, Trung tâm làm việc với Viện Quản trị kinh doanh.

Đ/c Nghĩa (Phó Hiệu trưởng), Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch công đoàn, Trưởng các bộ phận thuộc Viện và Ủy viên thường trực Tổ công tác.

GS.TS. Phan Công Nghĩa

Phòng họp G2N7

Tổ công tác chuẩn bị nội dung

14h00

Họp Ban Quản lý Quỹ học bổng khuyến khích phát triển sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hảo (P.TC-KT), Tuấn, Hoà, Thanh (P.CTCT&QLSV), TT.Dũng (P.TH), Tạo (P.QLĐT), Hưng (P.QLKH), Long (ĐTN).

GS.TS. Phạm Quang Trung

Phòng họp N9

P.CTCT&QLSV chuẩn bị nội dung

14h30

Ban Giám hiệu làm việc với Ban Lãnh đạo Khoa Luật.

Đ/c Nam (Hiệu trưởng), đ/c Nghĩa (Phó Hiệu trưởng), Ban lãnh đạo khoa Luật (Trưởng Khoa, Phó Trưởng Khoa, Chi ủy Khoa, Trưởng các Bộ môn thuộc Khoa) và đ/c Hiển (P.TCCB).

GS.TS Nguyễn Văn Nam

Phòng họp G2N7

 

15h30

Họp trao đổi hoàn thiện quy định cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tuấn, Hoà, Thanh, Thảo (P.CTCT&QLSV), Hảo (P.TC-KT), đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, P.TH, P.QLKH, ĐTN.

GS.TS. Phạm Quang Trung

Phòng họp N9

P.CTCT&QLSV chuẩn bị nội dung

Thứ ba 31 - 5

06h00

Lãnh đạo Trường, Đoàn Thanh niên, Hội SV đi làm việc với xã Tân Đức, Phú Bình, Thái Nguyên về chương trình sinh viên tình nguyện hè 2011 của Trường.

Đ/c Lâm (Phó Bí thư ĐU); cùng các đ/c Tuấn (P.CTCT&QLSV), Hà (ĐTN), Tùng (HSV) và đại điện đội SV tình nguyện Trường.

PGS. TS. Nguyễn Viết Lâm

Xã Tân Đức, Phú Bình, Thái Nguyên

Xe đón đại biểu trước
Nhà 7 lúc 06h00.

07h00

Đoàn Thanh tra uỷ quyền của Trường đi Hà Giang.

Đ/c Nghĩa (Phó Hiệu trưởng) và các thành viên trong đoàn.

GS.TS. Phan Công Nghĩa

Tỉnh Hà Giang

Từ 31/5/2011 đến 06/6/2011

08h00

Hội nghị NCKH sinh viên Chương trình TT, CLC và POHE với chủ đề: “Một số vấn đề kinh tế Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”.

BGH, Ban QL CTTT CLC&POHE, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường và các đại biểu có giấy mời.

GS.TS. Phạm Quang Trung

Phòng họp G2N10

CTTT CLC&POHE chuẩn bị nội dung

14h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy.

Các đ/c Nam, Đạt, Lâm, Liên, Trung (TVĐU) và các đ/c: Tuệ, Dinh (VPĐU), Hiển (P.TCCB).

GS.TS Nguyễn Văn Nam

Phòng họp G2N7

P.TCCB chuẩn bị hồ sơ

15h00

Hiệu trưởng làm việc với Tổ công tác rà soát hệ thống CNTT và phần mềm của trường.

Đ/c Nam (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tú, Tuấn, Nghị, Sang, L.Tuấn, Tùng, Vũ, Thảo, Hương, Hải (V.CNTTKT), Hiển (P.TCCB), Dũng (P.TH), Huệ (P.TC-KT), Trọng (P.QTTB).

GS.TS Nguyễn Văn Nam

Phòng họp G2N7

 

 Thứ tư 01 - 6

08h00

Hội sinh viên báo cáo ĐU, BGH, ĐTN về nhân sự của BCH Hội Sinh viên nửa cuối nhiệm kỳ 2009 - 2012.

Đ/c Lâm (Phó Bí thư ĐU), cùng các đ/c: Liên (CTCĐ), Tuấn (P.CTCT&QLSV), Hà (ĐTN).

PGS. TS. Nguyễn Viết Lâm

Phòng họp N9

HSV chuẩn bị báo cáo

09h00

Họp về công tác học phí các hệ đào tạo cấp bằng Đại học chính quy.

 

 

 

 

09h30

Họp về giải pháp tuyển sinh, thu hút sinh viên cho một số chuyên ngành.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dong, Thuỷ, Tạo, Hảo, Lộc (P.QLĐT), Thắng, Ngọc (K.BĐS&KTTN), Chiến, Đức (K. Marketing), Cầu, Ngân (K.KT&QLNNL), Thu, Triệu (K.TK).

GS.TS. Phạm Quang Trung

Phòng họp G2N7

P.QLĐT chuẩn bị nội dung

14h00

Họp bàn kế hoạch biên soạn hệ thống học liệu.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hiển (P.TCCB), Chương, Thọ (P.QLKH), Huệ, Hảo, Mai (P.TC-KT), Tú (NXB), Dong, Thuỷ, Thắng (P.QLĐT), Tuấn (TTDVHTĐT),

GS.TS. Phạm Quang Trung

Phòng họp G2N7

P.QLĐT chuẩn bị nội dung

15h30

Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Tài chính - Ngân hàng của Trường Đại học Thành Đông.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Quế, Hà, Tài, Nghị (K.NH-TC). (Theo Quyết định số 332/QĐ-ĐHKTQD, ngày 31/5/2001 của Hiệu trưởng).

GS.TS. Phạm Quang Trung

Phòng họp G2N7

 

16h30

Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Thành Đông.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hoa, Hiếu, Thanh (K.QTKD), Dong (P.QLĐT). (Theo Quyết định số 332/QĐ-ĐHKTQD, ngày 31/5/2001 của Hiệu trưởng).

GS.TS. Phạm Quang Trung

Phòng họp G2N7

 

Thứ năm 02 - 6

08h00

Thống nhất giữa các đơn vị chức năng về phương án chi trả lương và chế độ chính sách cho người lao động tại khu vực giảng đường của P.QTTB.

Các đ/c: Hiển, Dật, Thúy, Phượng, Hoàng (P.TCCB), Huệ, Hảo, Mai (P.TC-KT), Trọng, Mạnh, Xuân, Hiền (P.QTTB).

ThS. Nguyễn Đức Hiển

Phòng họp G2N7

P.TCCB chuẩn bị nội dung

09h30

Họp phiên 3 về phương án định biên và chi trả tiền làm thêm giờ của Phòng Bảo vệ.

Các đ/c: Hiển, Dật, Thúy, Phượng (P.TCCB), Huệ, Hảo, Mai (P.TC-KT), Cường, Lý, Thi (P.BV).

ThS. Nguyễn Đức Hiển

Phòng họp G2N7

P.TCCB chuẩn bị nội dung

10h00

Họp Ban Quản lý Dự án GDĐH với Tiểu ban thực hiện Dự án Khoa Môi trường Đô Thị.

Đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c trong Ban Quản lý Dự án GDĐH và Tiểu ban thực hiện dự án Khoa Môi trường Đô thị.

PGS.TS. Trần Thọ Đạt

Phòng họp N9

VP.Dự án GDĐH chuẩn bị nội dung

14h00

Họp Tổ công tác soạn thảo Đề án Thí điểm thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Trường.

Đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c thành viên Tổ công tác và Tổ thư ký.

PGS.TS. Trần Thọ Đạt

Phòng họp G2N7

Tổ công tác chuẩn bị nội dung

15h30

Họp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ.

Đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng - Trưởng ban), cùng các đ/c: Thanh (K.QTKD), Dật, Thuý (P.TCCB), Hương (VP.CĐ), Hồng (V.QLCA-TBD), Chương (P.QLKH), Liên (CTCĐ), V.Hoa (Trưởng ban nữ công) và các đ/c trong Ban Nữ công trường

PGS.TS. Trần Thọ Đạt

Phòng họp G2N7

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ chuẩn bị nội dung.

Thứ sáu 03 - 6

08h00 - 10h00

Đ/c Nam (Hiệu trưởng) trực giải quyết công việc tại phòng.

 

 

P212N7

 

08h00

Hội nghị đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong Đoàn viên sinh viên

Đ/c Lâm (Phó Bí thư ĐU), Đ/c Liên (Đảng ủy viên), đ/c Tuệ (VP. ĐỦ), đại diện Ban Chủ nhiệm các Khoa quản lý sinh viên, Ban Thường vụ Đoàn trường, Chủ chốt Hội Sinh viên, Chi ủy Chi bộ Sinh viên cùng các đ/c có giấy triệu tập.

PGS. TS. Nguyễn Viết Lâm

Phòng họp G2N10

ĐTN chuẩn bị nội dung

14h00

Hoãn họp giao ban tuần, chuyển sang họp vào 08h00 thứ hai ngày 06/6/2011

14h00

Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị khách sạn của Trường Đại học Thành Đô.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: L.Hương (K.DL&KS), Hoàng (P.HTQT), Chương (P.QLKH), L.Hương (V.QTKD). (Theo Quyết định số 332/QĐ-ĐHKTQD, ngày 31/5/2001 của Hiệu trưởng).

GS.TS. Phạm Quang Trung

Phòng họp G2N7

 

15h00

Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành của Trường Đại học Thành Đô.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Mạnh, L.Hương (K.DL&KS), Hoàng (P.HTQT), Chương (P.QLKH),  (Theo Quyết định số 332/QĐ-ĐHKTQD, ngày 31/5/2001 của Hiệu trưởng).

GS.TS. Phạm Quang Trung

Phòng họp G2N7

 

Thứ bảy 04 - 6

Chủ nhật  05 - 6

07h30

Lễ phát bằng Thạc sỹ năm 2011.

ĐU, BGH, CĐ, ĐTN, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường và các giảng viên giảng dạy cho các lớp cao học.

GS.TS Nguyễn Văn Nam

Hội trường A

V.ĐTSĐH chuẩn bị nội dung

Thông báo
- 08h30 ngày Chủ nhật 05/6/2011 Viện Đào tạo Quốc tế tổ chức giới thiệu thông tin tuyển sinh Cử nhân QTKD quốc tế khoá 7 kỳ mùa thu 2011. Mời: các đ/c Hoa, Chi, Lan (V.ĐTQT) và các tổ chức, cá nhân có quan tâm. Địa điểm: Giảng đường D103, Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Lich_tuan_23