Thông báo tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế, Khoá 7, Kỳ mùa thu năm 2011

Ngày đăng: 08/06/2011 10:7:45

         

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
––––––––––––––––––
Số:  494 / TB- ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày   03  tháng 6  năm 2011


THÔNG BÁO
V/v Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế, Khóa 7, Kỳ mùa thu năm 2011


           
         Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) (theo Quyết định số 4148/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2008 và Quyết định số 3456/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/8/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (ĐHKTQD) tuyển sinh Khoá 7, Kỳ mùa thu năm 2011, Chương trình Cử nhân Quốc tế với các ngành đào tạo sau:

- Ngành Quản trị Kinh doanh (QTKD), hợp tác giữa Trường ĐHKTQD với Trường Quốc tế TEG (Singapore), Tổ chức Giáo dục Quốc tế Edexcel (Vương quốc Anh) và Đại học Tổng hợp Sunderland (Vương quốc Anh).

- Ngành Kinh tế (chuyên ngành Tiền tệ, Ngân hàng và Tài chính), hợp tác giữa Trường ĐHKTQD và Đại học Tổng hợp West of England (Vương quốc Anh).

1. Đối tượng và điều kiện dự tuyển
Những thí sinh tham gia dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện sau:
- Đối với thí sinh tự do:
+ Tốt nghiệp trung học phổ thông;
+ Điểm trung bình lớp 12 tối thiểu là 6,5/10.
- Đối với thí sinh là sinh viên các trường đại học:
+ Điểm trung bình đại học tối thiểu là 5,0/10.

2. Cách thức tuyển sinh:
Quy trình tuyển sinh bao gồm 2 vòng như sau:
Vòng 1: thi Kiến thức tổng hợp
- Thí sinh tham dự thi Kiến thức tổng hợp (KTTH) - bao gồm các nội dung tiếng Việt, toán và logic. Những thí sinh có kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học tháng 7/2011 từ mức điểm sàn (theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) cộng 1 điểm trở lên đối với ngành QTKD, cộng 2 điểm trở lên và điểm Toán ≥ 5/10 đối với ngành Kinh tế được phép lấy kết quả thi tuyển sinh đại học thay thế cho bài thi này.
- Thí sinh được công nhận vượt qua vòng 1 để vào vòng 2 khi có bài thi KTTH đạt mức điểm sàn trở lên. Mức điểm sàn do Hội đồng Tuyển sinh quy định. Thí sinh dự tuyển ngành Kinh tế cần đạt điểm toán ≥ 5/10.
Vòng 2: Phỏng vấn và thi tiếng Anh
- Phỏng vấn trực tiếp.
- Thi tiếng Anh.

3. Căn cứ xét tuyển
Kết quả xét tuyển được căn cứ vào Điểm xét tuyển và điểm thi tiếng Anh.
a. Điểm xét tuyển (Điểm XT) là điểm tổng hợp của các điểm thành phần, bao gồm điểm trung bình lớp 12; điểm thi đại học hoặc Kiến thức tổng hợp; điểm phỏng vấn, cụ thể như sau: 
          Điểm XT = Điểm PT x 2.0 + Điểm KTTH/Điểm TS ĐH x 4.5 + Điểm PV x 3.5
Trong đó:
                - Điểm PT – là điểm trung bình chung lớp 12 ;
                - Điểm KTTH – là điểm  thi Kiến thức Tổng hợp
                - Điểm TS ĐH - điểm thi đại học
                - Điểm PV - điểm phỏng vấn (có xét đến bài luận khi phỏng vấn)
             Các số 2.0; 4.5 và 3.5 là các trọng số của các điểm thành phần đã được quy đổi về thang điểm 10.
b. Điểm thi tiếng Anh: đạt mức yêu cầu của Chương trình (tương đương với trình độ B).

4. Cách thức xét tuyển
a. Đối với thí sinh tự do:
         -Thí sinh được công nhận trúng tuyển chính thức khi điểm thi tiếng Anh đạt yêu cầu và có Điểm xét tuyển từ Điểm sàn trúng tuyển trở lên. Điểm sàn trúng tuyển do Hội đồng tuyển sinh quyết định.
         -Nếu thí sinh đạt điểm sàn trúng tuyển mà chưa đạt yêu cầu tiếng Anh, thí sinh có thể đăng ký theo học Khoá học bổ trợ tiếng Anh do nhà trường tổ chức. Kết quả của Khoá bổ trợ tiếng Anh được công nhận chính thức trong Chương trình.

b. Đối với thí sinh là sinh viên các trường đại học trong và ngoài nước:
           Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào hồ sơ thí sinh và kết quả thi tuyển để xét tiếp nhận vào Chương trình.

5. Quy mô tuyển sinh:
          - Ngành Quản trị Kinh doanh: 120 sinh viên
          - Ngành Kinh tế (chuyên ngành Tiền tệ, Ngân hàng và Tài chính): 100 sinh viên

6. Nội dung chương trình đào tạo
a. Ngành Quản trị Kinh doanh
Đây là chương trình đào tạo đại học liên thông tại Việt Nam, bao gồm ba giai đoạn:
       - Giai đoạn 1: Đào tạo tiếng Anh, Phương pháp học tập và Kinh tế học cơ bản và một số môn bổ trợ khác;
       - Giai đoạn 2: Đào tạo theo chương trình Cao đẳng Quốc gia Anh (BTEC HND) của Tổ chức Edexcel, ngành Quản trị kinh doanh;
       - Giai đoạn 3: Đào tạo tại trường ĐHKTQD theo chương trình đại học năm cuối của Đại học Tổng hợp Sunderland, ngành Quản trị kinh doanh.
          Ngoài ra, sau khi hoàn thành giai đoạn 2 và được nhận bằng Cao đẳng Quốc gia Anh tại Việt Nam, sinh viên có thể chuyển sang học năm cuối tại Đại học Tổng hợp Sunderland (Vương Quốc Anh) hoặc các trường chấp nhận bằng Cao đẳng Quốc gia Anh để lấy bằng đại học ở Anh, Mỹ, Úc...

b. Ngành Kinh tế (chuyên ngành Tiền tệ, Ngân hàng và Tài chính)
Chương trình đào tạo gồm bốn năm:
         - Năm thứ nhất: Đào tạo tiếng Anh, Phương pháp học tập, Kinh tế học cơ bản, Nhập môn toán kinh tế và một số môn bổ trợ khác;
         - Từ năm thứ 2 đến năm thứ 4: Đào tạo tại trường ĐHKTQD theo chương trình đại học ngành Kinh tế (chuyên ngành Tiền tệ, Ngân hàng và Tài chính) của Đại học Tổng hợp West of England (UWE);
           Ngoài ra, sau khi hoàn thành chương trình năm thứ 3, sinh viên có thể chuyển tiếp sang UWE học năm cuối.

7. Tổ chức đào tạo
           - Chương trình đào tạo được thực hiện theo hình thức tập trung tại Trường Đại học KTQD.
           - Phương pháp giảng dạy: phương pháp tích cực, hiện đại, lấy người học làm trung tâm và chú trọng thực hành.
           - Đội ngũ giảng viên: bao gồm các giảng viên nước ngoài và các giảng viên hàng đầu của trường Đại học KTQD. 
           - Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh (giờ trợ giảng có thể sử dụng cả tiếng Việt).
           - Hoạt động ngoại khoá: các hoạt động ngoại khoá nhằm hỗ trợ việc học tập của sinh viên là một phần quan trọng của chương trình đào tạo, được tổ chức thường xuyên theo mô hình của các trường đại học quốc tế.

8. Thời gian đào tạo
         - Toàn bộ chương trình được thực hiện trong 4 năm, gồm 8 học kỳ.
         - Khóa học bắt đầu vào tháng 10/2011.

9. Bằng cấp
a. Ngành Quản trị Kinh doanh
           - Hoàn thành giai đoạn 1, sinh viên sẽ nhận Chứng chỉ tiếng Anh của Tập đoàn Giáo dục Tyndale, Singapore.
           - Hoàn thành giai đoạn 2, sinh viên sẽ nhận Bằng Cao đẳng Quốc gia Anh (BTEC     HND) do Tổ chức Giáo dục Quốc tế Edexcel cấp.
           - Hoàn thành giai đoạn 3, sinh viên sẽ nhận Bẳng Cử nhân Quản trị Kinh doanh của Đại học Tổng hợp Sunderland hoặc bằng Cử nhân được cấp bởi các trường đại học nước ngoài mà sinh viên chuyển tiếp sang.

b. Ngành Kinh tế (chuyên ngành Tiền tệ, Ngân hàng và Tài chính)
             Hoàn thành Chương trình, sinh viên nhận Bằng Cử nhân Kinh tế (chuyên ngành Tiền tệ, Ngân hàng và Tài chính) của Đại học Tổng hợp West of England.

10. Học phí   
a, Ngành Quản trị Kinh doanh


Giai đoạn

Thời gian

Học phí (tương đương USD)

Giai đoạn 1

1 năm

2.000

Giai đoạn 2

2 năm

6.000

Giai đoạn 3

1 năm

5.500

Tổng học phí

13.500

b, Ngành Kinh tế (chuyên ngành Tiền tệ, Ngân hàng và Tài chính)


Giai đoạn

Học phí (tương đương USD)

Năm thứ nhất

2.000

Năm thứ 2 - năm thứ 4

3.500/năm

Tổng

12.500

           Học phí trên chưa bao gồm chi  phí sách giáo khoa, tài liệu học, phí tuyển sinh,  thi lại, học lại, tham dự lễ tốt nghiệp .v.v.  Học phí có thể thay đổi, mức thay đổi  không quá 10%  tổng học phí.

11. Chi tiết tuyển sinh kỳ mùa thu năm 2011
a, Các mốc thời gian cơ bản:

- 14/8/2011                              Hạn chót nộp hồ sơ
- Chiều 21/8/2011                   Thi Kiến thức tổng hợp
- 26/8/2011                              Thông báo kết quả tuyển sinh vòng 1
- Chiều 28/8/2011                   Kiểm tra tiếng Anh
- 29/8-1/9/2011                       Phỏng vấn
- 10/9/2011                              Công bố kết quả tuyển sinh
- 15-20/9/2011                        Nhập học
- 26/9/2011                              Bắt đầu vào học

b, Lệ phí tuyển sinh:
             - Đối với thí sinh không dự thi KTTH: 500.000 đồng
             - Đối với thí sinh dự thi KTTH: 650.000 đồng

c, Địa chỉ liên hệ:
Viện Đào tạo Quốc tế, tầng 3, nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,
207 đường Giải Phóng, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (04)3869 6967 hoặc (04) 36280 280, máy lẻ: 5632.
Email: le.lan@neufie.edu.vn  Website: www.neufie.edu.vn

 

Nơi nhận:
- Các thí sinh
- Lưu TH, ĐTQT

KT. HIỆU TRƯỞNG
Phó Hiệu trưởng


GS. TS. PHẠM QUANG TRUNG
(đã ký và đóng dấu)